MENU

Deals365

Σημαντικό: Λόγω lockdown η ομάδα του Deals365.gr εργάζεται μέσω τηλεργασίας
και θα επικοινωνείτε μαζί μας μόνο μέσω mail στο info@deals365.gr
ή στη σελίδα μας στο Facebook. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Προσφορά για τα 8 Βιβλία του Ιωάννη Πασσά μαζί το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Ηλίου!

70,5€ για ένα Πακέτο με τα 8 Βιβλία του μεγάλου Έλληνα διανοητή Ιωάννη Πασσά και μαζί το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του "Ηλίου" σε ηλεκτρονική μορφή, με πανελλαδική αποστολή από τις εκδόσεις "Τάλως Φ.", αρχικής αξίας 150€
Έκπτωση 53%!!!

0 αγορές
150€
-53%
70,5€
To deal έχει λήξει
- Η εξαργύρωση του αγορασμένου κουπονιού μπορεί να γίνει έως και 30/09/2020
 • Ο Ιωάννης Πασσάς (1899-1987) ήταν  σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος και διανοητής. Υπήρξε διευθυντής της Εγκυκλοπαιδείας του «Ηλίου».
 • Αναλυτικά τα Βιβλία:
  - Ορφικά: Αδύνατον είναι να προσδιορισθή και να καθορισθή χρονολογικώς από πότε ο άνθρωπος είχεν αρχίσει να ενδιαφέρεται και να παρατηρή τας κινήσεις του Ηλίου, της Σελήνης, των Πλανητών και των άλλων φυσικών φαινομένων που προκαλούσαν την προσοχήν του. Η ανατολή και η δύσις του Ηλίου και της Σελήνης, και αι μερικαί και  ολικαί εκλείψεις των, οι μετεωρίται που διασχίζουν φλεγόμενοι τη νύχτα τον ουρανόν, η εμφάνισις και η εξαφάνισις των κομητών, αι καταιγίδες, τα χιόνια και οι παγετώνες, οι κεραυνοί, τα ηφαίστεια και οι σεισμοί τον επροβλημάτιζον συνεχώς και ολίγον κατ’ ολίγον, τον ηνάγκασαν να σκέπτεται και να ερευνά, άλλοτε διαπορών και άλλοτε περιδεής (τρέμων από φόβον), τας αιτίας αυτών των φαινομένων...(από την εισαγωγή)
  Η Αληθινή Προϊστορία: Πλήρης ανατροπή και αναδιάρθρωσις της Ελληνικής και της Παγκοσμίου Προϊστορίας και Ιστορίας, μετά την ερμηνείαν των “ΟΡΦΙΚΩΝ” με αδιαψεύστους Αστρονομικάς εξακριβώσεις, που δημοσιεύονται δια πρώτην φοράν εις την Ελλάδα, αλλά και εις Παγκόσμιον επίπεδον και με τας τελευταίας Ανθρωπολογικάς και Αρχαιολογικάς αποδείξεις. Τα βαθύτερα αίτια της καταπτώσεως που παρουσιάζει η σημερινή ανθρωπότης. Πως και διατί επέζησεν και δεν πρόκειται να αποθάνη η Ελλάς, εάν συνετισθούν και ανανήψουν οι ηγέται της. Ενώπιον του φοβερού κινδύνου που ευρίσκεται η Χώρα. Οι Θανάσιμοι κίνδυνοι που σήμερον μας απειλούν, από τον Σιωνισμόν μέχρι και την Πυρηνικήν Φυσικήν. Στο προσάρτημα του βιβλίου περιγράφεται διεξοδικώς γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καθίσταται υπόδικος ενώπιον του Έθνους και της Ιστορίας. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον ανήλθεν και απήλθεν από την Προεδρίαν της Δημοκρατίας.
  - Το Έγκλημα της Επιστήμης: Ο αναγνώστης δεν πρέπει να τρομάξει από τον τίτλο αυτού του βιβλίου και δεν πρέπει να τρομάξει, διότι απλούστατα διακηρύσσει μίαν αλήθειαν. Αλήθειαν την οποία πρέπει κάποτε να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι Έλληνες, αφού οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερον την ανθρωπότητα, διά πρώτην φοράν είναι πολύ μεγαλύτεροι και περισσότερον εμφανείς διά την Ελλάδα και τον Ελληνισμόν, όπως διά τον Πολιτισμόν και τον Χριστιανισμόν, που είναι δημιουργήματα του Ελληνισμού.. (από τον πρόλογο)
  - Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός Διχασμός (Τόμος Α’): Το έργον αυτό θα καταστή απαραίτητον κτήμα οιουδήποτε Έλληνος, ιδίως δε, χρήσιμος οδηγός και σύμβουλος των πολιτών της νεωτέρας γενεάς, η οποία δεν έζησε μεν εκείνη την εποχή, υφίσταται όμως τας συνεπείας του μοναδικού και άνευ προηγουμένου εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος φοβερού και αναλγήτου αιματοκυλίσματος των λαών και της εθνοκτόνου εσωτερικής διαιρέσεως, συνέπεια της οποίας υπήρξεν η Μικρασιατική συμφορά, η Εθνική μας κατάπτωσις και εξουθένωσις και η συνεχιζόμενη λυσσώδης εσωτερική διαμάχη, η υποσκάπτουσα βραδέως μεν, αλλ’ ασφαλώς, τα θεμέλια της Εθνικής μας ενότητας και υποστάσεως…
  Η Αγωνία ενός Έθνους (Τόμος Β΄): (Η Αγωνία ενός Έθνους είναι ο Β’ τόμος του βιβλίου, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός  Διχασμός) Πλήρης, λεπτομερής κα ἀκριβής Ἱστορική ἐπισκόπησις τοῦ Μικρασιατικοῦ ζητήματος, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐπισήμων Ἀρχείων τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας και τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας Σμύρνης, των ἀρχείων τοῦ πρώην ὑπαρχηγοῦ τοῦ ἐπιτελείου τῆς Στρατιᾶς Μ. Ἀσίας καὶ τέως ἀρχηγοῦ τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τοῦ Στρατοῦ Στρατηγοῦ κ Σαρρηγιάννη, τῶν ἐπισήμων Ἀρχείων τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Στρατιωτικῶν ὅπως καὶ ἐπὶ βάσεί πλείστων ἄλλων ἐπισήμων πηγών καὶ ἀναμφισβητήτων πληροφοριῶν πρὸς καὶ τούτοις δὲ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἰδιαιτέρων ἀρχείων καὶ προσωπικῶν ἀφηγήσεων τοῦ Ἀντιστρατήγου.
  Ο Άνθρωπος Αυτό το Κτήνος: Ἀφιερώνεται εἰς τὸν ἄνθρωπον, τὸν πολυβασανισμένο καὶ ἀνόητον αὐτὸ πλάσμα τῆς δημιουργίας, με τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θὰ ἀφυπνισθῇ καὶ θὰ κατανοὴσῃ, ὅτι δὲν ἀξίζει τον κόπον νὰ ἀγωνιᾶ, να ὐποφέρη, να αἰματοκυλίεται καὶ νὰ καθιστᾶ μαρτυρικήν τὴν ζωήν του, δι΄ ἐπιδιώξεις καὶ προσδοκίας ποὺ δὲν δύναται νὰ πραγματοποιθοῦν, λόγῳ τῆς φυσικῆς άτελείας του… Πρόκειται για σπάνια βιβλία που δεν μπορεί να τα βρει και είναι...
  - SOS: Ποῖοι κίνδυνοι μᾶς άπειλούν καὶ ως ἄτομα καὶ ως Ἔθνος; Διατί ὁ Βενιζέλος ἐπανέφερε τον Γεώργιον τό 1935. Διατί ἔγινε ἡ Δικτατορία καὶ ο Μεταξᾶς Πρωθυπουργός. Διατί καὶ πῶς ἐνεπλάκη ἡ Ἑλλάς εἱς τὸν παρόντα πόλεμον. Διατί οὶ κομουνισταί ἀπέκτησαν ἐσχάτως τόσην δύμαμιν. Διατί οὶ πολιτικοὶ ἡγέται ὀφείλουν νὰ συνεργασθοῦν. Διατὶ πρέπει ὁ Βασιλεύς να περαμείνῃ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἔθνους. Καὶ διατὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀφυπνισθῶμεν ἀμέσως, να συνέλθωμεν, νὰ ὀργανωθῶμεν ὄλοι οὶ Ἕλληνες καὶ νὰ γίνουμε βενιζελικοὶ καὶ ἀντιβενιζελίκοί, μιά παράταξις Ἐθνικοφρόνων.
  Πως θα Γίνει ο Τρίτος Γύρος: Αφιερώνεται: εἰς ἐκείνους ποὺ πιστεύουν πραγματικά εἰς τὴν ἐλευθερίαν καὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται ὄτι οἱ ἄνθρωποι καὶ αἱ κοινωνίαι δέν δύνανται νὰ μεταβληθοῦν εἰς «πειθαρχημένην άγέλη» τὴν ὀποἰαν θέλουν νὰ διοικοῦν ὡς ὁ τσοπάνης τὰ πρὀβατα, οἱ «ἔξυπνοι» ἐφευρέται καὶ προγανδισταὶ τῶν «νέων» δῆθεν θεωριῶν καὶ τῶν ἀνελευθέρων καὶ ὀλιγαρχικῶν πράγματι συστημάτων.
 • Το Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικὸν Λεξικόν του “Ἡλίου”:
  Τώρα μπορείτε να το έχετε στην κατοχή σας σε ηλεκτρονική μορφή, με ένα πολύ μικρό κόστος, ώστε να μπορείτε γρήγορα και απλά, όπου και αν βρίσκεστε, ν' αναζητάτε τα λήμματα που σας ενδιαφέρουν μέσα από τις 19.600 σελίδες και να έχετε άμεση πρόσβαση σε πάνω από 160.000 λήμματα, χωρίς να χρειάζεστε μία μεγάλη βιβλιοθήκη.
 • Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια διαθέτει 4 μηχανές αναζήτησης και οι 30 τόμοι είναι μπροστά σας.
 • Όλα τα βιβλία έχουν μαλακό εξώφυλλο, και ορισμένα αποτελούνται από τεύχη.
  Η ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου είναι συνδρομητική και η πρώτη συνδρομή ισχύει για πέντε έτη.
- Η εξαργύρωση του αγορασμένου κουπονιού μπορεί να γίνει έως και 30/09/2020
 • Αποστολή σε 3 εώς και 5 εργάσιμες στη διεύθυνση που δηλώνεις κατά την αγορά.
 • Οι μέρες για την αποστολή μετρούν από την επόμενη εργάσιμη μέρα της αγοράς.
 • Σε περίπτωση προσωρινής έλλειψης του προϊόντος οι μέρες αποστολής μπορεί να μεταβληθούν ελαφρώς (από 1 έως και 5 εργάσιμες ανάλογα την περίπτωση).
 • Με την αποστολή του προϊόντος θα λάβεις σχετικό email (ή και SMS) με τον αριθμό αποστολής (tracking number) και τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier.
 • Για την πορεία της αποστολής επικοινωνείς με τις Εκδόσεις Τάλως Φ. στο 210 6010606.
 • Στην περίπτωση αποστολής στον χώρο σου, για δυσπρόσιτες περιοχές, παραλαμβάνεις από το κοντινότερο κατάστημα ΕΛΤΑ.
Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ.
Ευκαλύπτων 25
Αγία Παρασκευή
Αττική
2106010606
Οι Εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. καλούνται στην νέα εποχή να δώσουν την λύση στον χώρο της αναζήτησης και της μελέτης, με μια νέα πρόταση σύγχρονη, άμεση, γρήγορη και οικονομική. Μπήκαν στην ψηφιακή εποχή, και εξέδωσαν σε ηλεκτρονική μορφή την Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου (τόμοι 30) και θα συνεχίσουνε.
 
Η νέα αυτή ψηφιακή εφαρμογή σηματοδοτεί και δημιουργεί μια νέα εποχή για τις εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. και για τους αναγνώστες! Της Συν-δημιουργικής γνώσης, που ο αναγνώστης δεν θα είναι παθητικός, αλλά και ενεργητικό μέλος του συγχρόνου βιβλίου των Εκδόσεων μας!
 
Οι εκδόσεις μας ιδρύθηκαν το 1987 και έχουν μεγάλη ιστορική διαδρομή στην έκδοση βιβλίων ελληνοκεντρικού περιεχομένου.
 
Στόχος μας είναι η έκδοση βιβλίων που αφορούν στα φλέγοντα θέματα του Ελληνισμού και προωθούν το Ελληνικό Πνεύμα στο σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο.
 
Στη μέχρι τώρα διαδρομή μας έχουμε εκδώσει πολλά βιβλία με τον παραδοσιακό τρόπο, στην πλειονότητά τους με μεγάλη εκδοτική επιτυχία που ξεπερνά τα 200.000 αντίτυπα.
ΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Επαγγελματικό Σεμινάριο Τοποθέτησης Βλεφαρίδας Extension Eyelashes Τρίχα Τρίχα ή 3D σε προσφορά!
Επαγγελματικό Σεμινάριο Τοποθέτησης Βλεφαρίδας Extension Eyelashes Τρίχα Τρίχα ή 3D σε προσφορά!
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
65€
-84%
Επαγγελματικό Σεμινάριο Τοποθέτησης Βλεφαρίδας Extension Eyelashes Τρίχα Τρίχα ή 3D σε προσφορά!
Μπείτε στον κόσμο των make up artists με Επαγγελματικό Σεμινάριο Μακιγιάζ διάρκειας 30 ωρών!
Μπείτε στον κόσμο των make up artists με Επαγγελματικό Σεμινάριο Μακιγιάζ διάρκειας 30 ωρών!
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
55€
-88%
Μπείτε στον κόσμο των make up artists με Επαγγελματικό Σεμινάριο Μακιγιάζ διάρκειας 30 ωρών!
Κατάδυση Γνωριμίας Scuba Diving με Εξοπλισμό & Φωτογράφιση, από την Καταδυτική Σχολή Intermare Divers!
Κατάδυση Γνωριμίας Scuba Diving με Εξοπλισμό & Φωτογράφιση, από την Καταδυτική Σχολή Intermare Divers!
HOBBY
28,9€
-59%
Κατάδυση Γνωριμίας Scuba Diving με Εξοπλισμό & Φωτογράφιση, από την Καταδυτική Σχολή Intermare Divers!
Πρώτη Επαφή με το Άλογο και την Ιππασία ή Υιοθεσία Πόνυ ή Αλόγου για μικρούς & μεγάλους!
Πρώτη Επαφή με το Άλογο και την Ιππασία ή Υιοθεσία Πόνυ ή Αλόγου για μικρούς & μεγάλους!
ΠΑΙΔΊ / ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
18€
-28%
Πρώτη Επαφή με το Άλογο και την Ιππασία ή Υιοθεσία Πόνυ ή Αλόγου για μικρούς & μεγάλους!
Μαθήματα προετοιμασίας για πιστοποίηση Η/Υ ECDL ή UNICERT στο Get Ready στο Αιγάλεω!
Μαθήματα προετοιμασίας για πιστοποίηση Η/Υ ECDL ή UNICERT στο Get Ready στο Αιγάλεω!
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
15€
-86%
Μαθήματα προετοιμασίας για πιστοποίηση Η/Υ ECDL ή UNICERT στο Get Ready στο Αιγάλεω!
Ζωντανά Online Μαθήματα Ξένων Γλωσσών από το i-Εκπαίδευση!
Ζωντανά Online Μαθήματα Ξένων Γλωσσών από το i-Εκπαίδευση!
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
39€
-51%
Ζωντανά Online Μαθήματα Ξένων Γλωσσών από το i-Εκπαίδευση!