Όροι χρήσης:
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2016


Προοίμιο
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα Deals365.gr της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕMARKET-Ηλεκτρονικό εμπόριο-Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καβάφη αρ.6. Η εταιρεία μας επιδιώκει αξιοποιώντας την πολυετή πείρα της στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαδικτυακής διαφήμισης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματιών/εμπόρων σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, σύμφωνα τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω, τους οποίους ο χρήστης/μέλος με την πρόσβαση, περιήγηση και την χρήση της ως άνω ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Έννοιες/Ορισμοί
 • «Εταιρία»: η εταιρία με την επωνυμία «ΕMARKET-Ηλεκτρονικό εμπόριο-Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καβάφη αρ.6,
 • «Επιχειρηματίας/Έμπορος»: κάθε τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει/προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας,
 • «Χρήστης/μέλος»: ο συμμετέχων στη διαδικασία για την αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών που αναρτώνται στην παρούσα από τους Επιχειρηματίες/Εμπόρους,
 • «Ιστοσελίδα» : η παρούσα ιστοσελίδα «Deals365.gr»,
 • «Αγορά»: αγορά κουπονιού, ήτοι του εγγράφου που παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας στον Χρήστη/ Μέλος που προβαίνει σε αγορά, με το οποίο έγγραφο δύναται να παραλάβει από τον Επιχειρηματία/Έμπορο το προϊόν/υπηρεσία.
 • «Προσφορά»: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Υπηρεσίες
Η Εταιρία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του εμπόρου παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις/Εμπόρους να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ως άνω ειδικές τιμές ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους που αναρτούν στην εκάστοτε προσφορά τους οι Επιχειρηματίες/Έμποροι, ήτοι για το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι καθορίζουν, χωρίς να φέρει η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Επιχειρηματίες/Εμπόρους.
Διαδικασία
1. Προκειμένου ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας, να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, φύλο. Επιλέγει ένα όνομα (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή του, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος.

2. Ο χρήστης/μέλος που ενδιαφέρεται για κάποια από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα «προσφορές», για να προβεί σε αγορά θα πρέπει να συμπληρώσει την σελίδα «αγοράς» τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμα ο χρήστης/μέλος καλείται να συμπληρώσει ορθά τα αιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέγοντας ο τελευταίος την ένδειξη «Αγόρασε το» θα χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό του Εμπόρου/Επιχείρησης με την αξία που αντιστοιχεί στο Κουπονι αγοράς των επιλεγομένων Προϊόντων. Η Προσφορά θα ισχύει, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στη σελίδα της Προσφοράς, οι οποίες καθορίζονται από τον Επιχειρηματία/Έμπορο, όπως ενδεικτικά η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγοραστών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, τα αποθέματα διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.

3. Στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά θα διατίθενται Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, τα οποία θα αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων της εκάστοτε Προσφοράς. Για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο Κουπόνι στον Επιχειρηματία/Έμπορο προκειμένου να παραλάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία.

4. Παρέχεται στους χρήστες/μέλη η δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία των τρίτων προσώπων στη σελίδα αγοράς. Σε κάθε Προσφορά θα ορίζεται περιορισμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάθε χρήστη/μέλος και με την συμπλήρωση των στοιχειών τους στα αντίστοιχα πεδία, τα πρόσωπα αυτά θα συνυπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αγοραστών για την ενεργοποίηση της Προσφοράς.

5. Ο χρήστης/μέλος πρέπει να γνωρίζει, ότι όταν επιλέξει την ένδειξη «Αγόρασε το», επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τράπεζα) και συμπληρώσει τα απαιτούμε πεδία πληρωμής η Εταιρία:

 • δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή/Εμπόρου για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/μέλους με την αξία του Κουπονιού αγοράς και
 • παρέχει ηλεκτρονικά στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά μέσω του email που έχουν δηλώσει τα Κουπόνια για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, στα οποία επισυνάπτονται οδηγίες για την παραλαβή τους από τον Επιχειρηματία/Έμπορο.

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε:

Α. Το νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από τον Επιχειρηματία/Έμπορο προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση.

Β. Δικαιούχος του Κουπονιού είναι αποκλειστικά και μόνο ο Χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κουπονιού οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

Γ. Το κουπόνι έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο Χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του Επιχειρηματία/Εμπόρου ή/και της Εταιρίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση αίτημα του Χρήστη/μέλους, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως (μέσω e-mail πατώντας εδώ) και αποκλειστικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήξη του κουπονιού και να πιστώσει το αντίτιμο του κουπονιού στο λογαριασμό του Χρήστη/μέλους προκειμένου να πραγματοποιήσει νέες αγορές. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την Εταιρεία μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μη εξαργύρωση του κουπονιού εντός της ημερομηνίας λήξης, οφείλεται στον Επιχειρηματία/Έμπορο που παρείχε την προσφορά του κουπονιού. Η πίστωση, εφόσον γίνει, ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιωθεί για τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο επιστροφή χρημάτων από τον Χρήστη/μέλος.

Δ. Το Κουπόνι εξαργυρώνεται μόνο σε καταστήματα-έδρα του Προμηθευτή και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού.

Ε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Επιχειρηματίας/Έμπορος δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από την αναγραφόμενα στο σώμα του κουπονιού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην Ιστοσελίδα Προσφοράς.

Ζ. Ο Επιχειρηματίας/Έμπορος ή/και η Εταιρία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Κουπονιού από τον Χρήστη/Μέλος.

ΣΤ. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Επιχειρηματία/Εμπόρου,

Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του Κουπονιού.
Υποχρεώσεις προμηθευτού/εμπόρου
Ο Επιχειρηματίας/Έμπορος έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους που καθορίζει στην Προσφορά του σε όσους Χρήστες/μέλη έχουν εξασφαλίσει Κουπόνια και τα εμφανίζουν εμπροθέσμως και προσηκόντως σε αυτόν. Τα στοιχεία των Χρηστών/μελών που εξασφάλισαν κουπόνια καθώς οι αντίστοιχοι κωδικοί τους αποστέλλονται στους Επιχειρηματίες/Εμπόρους από την Εταιρία. Κατόπιν αυτού ο Επιχειρηματίας/Έμπορος υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους ως άνω Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα που τους έχει αποσταλεί από την Εταιρία, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή στους Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών των αντίστοιχών Προϊόντων/υπηρεσιών και για την ποιότητα των τελευταίων είναι αποκλειστικά και μόνο οι Επιχειρηματίες/Έμποροι καθώς η εταιρεία ενεργεί μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών δίδονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε Επιχειρηματία/Έμπορο και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για την αλήθεια ή μη των καταχωρημένων, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχείων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Χρήστες/μέλη και κατόχους Κουπονιών.

Σε περίπτωση νομικής ή πραγματικής αδυναμίας του Επιχειρηματία/Εμπόρου παράδοσης/παροχής του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη διατηρεί έναντι αυτού του Χρήστη/μέλους ή κατόχου Κουπονιών.
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο κάτοχος Κουπονιών, ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του Κουπονιού, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email πατώντας εδώ) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο δικαιούχος του κουπονιού δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον τελευταίο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, ούτε τη συνεργαζόμενη επιχείρηση και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/χρήστη.

Μετά το πέρας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του κουπονιού η Εταιρεία δεν θα προχωράει στην οποιαδήποτε ακύρωση ή πίστωση για μελλοντικές αγορές σε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο κουπόνι.

Προσοχή: Σε περίπτωση αγοράς κουπονιού με αντικαταβολή και χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το ποσό που επιστρέφεται από την Εταιρεία στον χρήστη μέλος είναι το ποσό του κουπονιού και σε καμία περίπτωση το ποσό που πληρώθηκε για την αποστολή του κουπονιού με courier στο μέλος.
Τρόποι πληρωμής
Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Κατάθεσης σε Τράπεζα.
Περιγραφή μέσω πιστωτικής κάρτας
Η Εταιρία, δεν αποθηκεύει αυτόματα τα καταχωρημένα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία γίνεται η αγορά για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/μέλος πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή επιθυμεί να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/μέλος δηλώνει ρητώς ότι είναι νόμιμος κάτοχος και έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου χρήστη/μέλος.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ρητά δηλώνεται, ότι σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοίας σας της πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο δε συντρέχει οπουδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της Εταιρίας για συναλλαγές που θα λάβουν χώρα μέσω της ιστοσελίδας Deals365.gr.

 • Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλοςθα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.
 • Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/μέλος δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.
Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.
Περιορισμένη άδεια
Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 • ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
 • ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα.
Ευθύνη χρήστη/μέλους
1. Οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

2. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.
Ασφάλεια συναλλαγών
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταιρίας
1. Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά πατώντας εδώ.

2. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

3. Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή Κουπονιού ή υπηρεσίας που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή/και την Υπηρεσία μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή Κουπόνι από τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.

6. Η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

7. Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής:
Α) αναστολή της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας, Β) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας, Γ) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν: i) αθετήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό, ii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχετε ή ότι μπορεί να έχετε αθετήσει ή ότι θα αθετήσετε τους παρόντες όρους, iii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχετε διαπράξει ή να διαπράττετε αξιόποινες εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.
Αποζημίωση
1. Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρεία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν: α) από αθέτηση των όρων του παρόντος από εσάς, β) από αξιώσεις ή διαδικασίες που εγείρονται ή απειλούνται να εγερθούν εναντίον της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω:

 • της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς
 • της χρήσης ενός Κουπονιού


(*) Για κάθε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106716596 (Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 16:00) ή μέσω email πατώντας εδώ.